Giáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ, việc dân sự : (Tập 1- Phần cơ bản) / PGS. TS Nguyễn Minh Hằng; ThS. Nguyễn Thị Hạnh
H.: Tư pháp, 2018
786tr ; 24cm
Nguyễn Minh Hằng
Cuốn giáo trình gồm 11 chương, đề cập các kỹ năng cơ bản nhất của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ, việc dân sự đến thi hành án dân sự, theo cả 3 thủ tục giải quyết vụ án dân sự, thủ tục giải quyết việc dân sự và theo thủ tục rút gọn, nhưng trọng tâm ở giai đoạn xét xử sơ thẩm
(100) (Lượt lưu thông:199) (1) (Lượt truy cập:303)

Không tìm thấy biểu ghi nào