Giáo trình nghiệp vụ thi hành án dân sự :. phần kỹ năng. / TS. Nguyễn Xuân Thu, ThS. Nguyễn Thị Phíp 2, Tập 2 / :
H:. : Nhà xuất bản Tư pháp, 2016
392 ; 24cm
Nguyễn Xuân Thu
Nội dung cuốn sách gồm 16 chương: 1- Kỹ năng ủy thác thi hành án dân sự; 2- Kỹ năng hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án và xác định việc chưa có điều kiện thi hành án; 3 Kỹ năng lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; 4- chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án; 5- Kỹ năng soạn thảo văn bản trong thi hành án dân sự; 6-kỹ năng thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 7 Kỹ năng thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm; 8- Kỹ năng thi hành án hôn nhân và gia đình; 9- Kỹ năng thi hành các vụ án thừa kế; 10- Kỹ năng thi hành án lao động; 11- Kỹ năng thi hành kinh doanh thương mại; 12- Kỹ năng thi hành án liên quan đến tài sản, cầm cố, chế chấp; 13- Kỹ năng thi hành các quyết định của Tòa án liên quan đến giải quyets phá sản;14- Kỹ năng thi hành phần tiền, tài sản trong bản án, quyết định hình sự; 15- Kỹ năng thi hành các vụ án hành chính; 16- Kỹ năng thi hành bản án, quyết định có yếu tố nước ngoài
(177) (Lượt lưu thông:283) (1) (Lượt truy cập:53)

Không tìm thấy biểu ghi nào