Giáo trình nghiệp vụ thi hành án dân sự :. phần kỹ năng. / TS. Nguyễn Xuân Thu, ThS. Nguyễn Thị Phíp 2, Tập 1 / :
H. : NXB Tư pháp, 2016
512tr
Nguyễn Xuân Thu
Nội dung cuốn sách gồm 15 chương: 1- Kỹ năng nhận bản án, quyết định, tiếp nhận yêu cầu thi hành án và ra quyết định thi hành án; 2- Kỹ năng thông báo về thi hành án; 3- kỹ năng xác minh điều kiện thi hành án; kỹ năng thuyết phục tự nghguyeenjthi hnahf án và ghi nhận sự thỏa thuận của các đương sự; 5- kỹ năng áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án; kỹ năng cưỡng chế thi hành án; 7- kỹ năng cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án; 8 kỹ năng cưỡng chế trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; 9- Kỹ năng cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án,kể cae tài sản đang do người thứ 3 giữ; 10- kỹ năng cưỡng chế, khai thác đối với tài sản của người phải thi hành án; 11- kỹ năng cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ ; 12- kỹ năng cưỡng chế buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định; 13- kỹ năng thanh toán tiền thi hành án; 14- Kỹ năng thu phí thi hành án dân sự; kỹ năng kết thúc thi hành án
(178) (Lượt lưu thông:269) (1) (Lượt truy cập:93)

Không tìm thấy biểu ghi nào