Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề 14.CCV Xác định thông tin về tài sanrlaf đối tượng của giao dịch, hợp đồng (trên hệ thống dữ liệu đất đai quốc gia, hệ thống dữ liệu công chứng quốc gia, phần mềm quản lý hồ sơ công chứng, phần mềm UCHI) / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản H:., 2022
Mô tả vật lý 32 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề xác minh tài sản
Thuật ngữ chủ đề dữ liệu quốc gia
Thuật ngữ chủ đề phần mềm uchi
Địa chỉ Thư viện HVTP
00000000nam#a2200000ui#4500
0014358
002301
0041F7568E9-2E70-4713-9518-3EC16568B154
005202405241634
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240524163014|zbacdv123
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |a14.CCV Xác định thông tin về tài sanrlaf đối tượng của giao dịch, hợp đồng (trên hệ thống dữ liệu đất đai quốc gia, hệ thống dữ liệu công chứng quốc gia, phần mềm quản lý hồ sơ công chứng, phần mềm UCHI) / |cHọc viện Tư pháp
260 |aH:., |c2022
300 |a32 tr ; |c30 cm
650 |axác minh tài sản
650 |adữ liệu quốc gia
650 |aphần mềm uchi
852 |aThư viện HVTP
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào