• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 345
    Nhan đề: Viện kiểm sát hay viện công tố? /

DDC 345
Tác giả CN Nguyễn Thái Phúc
Nhan đề Viện kiểm sát hay viện công tố? / PGS.TS Nguyễn Thái Phúc
Lần xuất bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H:. : Thanh Niên, 2023
Mô tả vật lý 414 tr ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: phần 1. vị trí chức năng của Viện kiểm sát trong bộ máy nhà nước; phần 2: Một số vấn đề trong hoạt động của viện kiểm sát
Thuật ngữ chủ đề viện công tố
Thuật ngữ chủ đề viện kiểm sát
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(50): PM46172-221
  • Vốn tư liệu
00000000nas#a2200000ui#4500
0014269
0021
0048D799A30-AE52-4552-8744-A31A062D1220
005202404121115
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240412111551|zbacdv123
082 |a345
100 |aNguyễn Thái Phúc
245 |aViện kiểm sát hay viện công tố? / |cPGS.TS Nguyễn Thái Phúc
250 |alần thứ nhất
260 |aH:. : |bThanh Niên, |c2023
300 |a414 tr ; |c21cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 2 phần: phần 1. vị trí chức năng của Viện kiểm sát trong bộ máy nhà nước; phần 2: Một số vấn đề trong hoạt động của viện kiểm sát
650 |aviện công tố
650 |aviện kiểm sát
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(50): PM46172-221
890|a50|b0|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PM46221 Phòng mượn 345 Sách tham khảo 50
2 PM46220 Phòng mượn 345 Sách tham khảo 49
3 PM46219 Phòng mượn 345 Sách tham khảo 48
4 PM46218 Phòng mượn 345 Sách tham khảo 47
5 PM46217 Phòng mượn 345 Sách tham khảo 46
6 PM46216 Phòng mượn 345 Sách tham khảo 45
7 PM46215 Phòng mượn 345 Sách tham khảo 44
8 PM46214 Phòng mượn 345 Sách tham khảo 43
9 PM46213 Phòng mượn 345 Sách tham khảo 42
10 PM46212 Phòng mượn 345 Sách tham khảo 41