DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Văn Lộc
Nhan đề Pháp lý trong kinh doanh : tập 4- Giao dịch, vận dụng luật lệ ra sao để tạo lợi thế cạnh tranh?
Thông tin xuất bản HCM:. : Thế giới, 2020
Mô tả vật lý 219 tr ; 20 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Giao dịch kinh doanh; 2- xây dựng chính sách kinh doanh; 3- Tiếp thị và bán hàng; 4- thương mại điện tử; 5- Thẩm định trước giao dịch; 6 - Pháp lý về hợp đồng; 7- Thanh toán và tài chính giao dịch; 8- mặt trái trong giao dịch; 9- Kinh doanh nhượng quyền; 10- M&A và tăng trưởng
Từ khóa tự do kinh doanh
Từ khóa tự do doanh nghiệp
Từ khóa tự do giao dịch
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(12): PD11294-305
00000000nam#a2200000ui#4500
0013946
0021
004536D673B-C8A2-48BB-AFB9-4627C62134AE
005202011111036
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201111103541|bphuongpt|y20201111103426|zphuongpt
082 |a346|bDC
100 |aNguyễn Văn Lộc
245 |aPháp lý trong kinh doanh : |btập 4- Giao dịch, vận dụng luật lệ ra sao để tạo lợi thế cạnh tranh?
260 |aHCM:. : |bThế giới, |c2020
300 |a219 tr ; |c20 cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Giao dịch kinh doanh; 2- xây dựng chính sách kinh doanh; 3- Tiếp thị và bán hàng; 4- thương mại điện tử; 5- Thẩm định trước giao dịch; 6 - Pháp lý về hợp đồng; 7- Thanh toán và tài chính giao dịch; 8- mặt trái trong giao dịch; 9- Kinh doanh nhượng quyền; 10- M&A và tăng trưởng
653|akinh doanh
653|adoanh nghiệp
653|agiao dịch
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(12): PD11294-305
890|a12|b0|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PD11305 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 12
2 PD11304 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 11
3 PD11303 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 10
4 PD11302 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 9
5 PD11301 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 8
6 PD11300 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 7
7 PD11299 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 6
8 PD11298 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 5
9 PD11297 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 4
10 PD11296 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 3