DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Văn Lộc
Nhan đề Pháp lý trong kinh doanh : tập 3- Tài sản làm sao bảo vệvà phát triển "túi tiền" của doanh nghiêp?
Thông tin xuất bản HCM:. : Thế giới, 2020
Mô tả vật lý 219 tr ; 20 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Tài sản doanh nghiệp; 2- Tài chính doanh nghiệp; 3- Huy ộng vốn; 4- Vay vốn; 5- Lợi nhuận kinh doanh; 6- nghĩa vụ thuế; 7- Né thuế và trốn thuế; 8 - Quản trị tài sản trí tuệ; 9- xác lập quyền sở hữu trí tuệ; 10- Bảo vệ tài sản trí tuệ
Từ khóa tự do tài sản
Từ khóa tự do doanh nghiệp
Từ khóa tự do pháp lý
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(12): PD11282-93
00000000nam#a2200000ui#4500
0013945
0021
0042A17455F-D5FE-4E13-AA41-471E3BBB8A06
005202011111005
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201111100353|bphuongpt|y20201111100238|zphuongpt
082 |a346|bDC
100 |aNguyễn Văn Lộc
245 |aPháp lý trong kinh doanh : |btập 3- Tài sản làm sao bảo vệvà phát triển "túi tiền" của doanh nghiêp?
260 |aHCM:. : |bThế giới, |c2020
300 |a219 tr ; |c20 cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Tài sản doanh nghiệp; 2- Tài chính doanh nghiệp; 3- Huy ộng vốn; 4- Vay vốn; 5- Lợi nhuận kinh doanh; 6- nghĩa vụ thuế; 7- Né thuế và trốn thuế; 8 - Quản trị tài sản trí tuệ; 9- xác lập quyền sở hữu trí tuệ; 10- Bảo vệ tài sản trí tuệ
653|atài sản
653|adoanh nghiệp
653|apháp lý
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(12): PD11282-93
890|a12|b0|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PD11293 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 12
2 PD11292 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 11
3 PD11291 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 10
4 PD11290 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 9
5 PD11289 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 8
6 PD11288 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 7
7 PD11287 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 6
8 PD11286 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 5
9 PD11285 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 4
10 PD11284 Phòng đọc 346 DC Sách tham khảo 3