DDC
Tác giả CN Nguyễn Văn Lộc
Nhan đề Pháp lý trong kinh doanh : tập 2- Quản trị, kiến tạo nội lực ra sao để phát triển bền vững?
Thông tin xuất bản HCM:. : Thế giới, 2020
Mô tả vật lý 219 tr ; 20 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Quản trị doanh nghiệp; 2- Chủ sở hữu và người điều hành; 3- Ai là người đại diện; 4- Điều hành và giám sát; 5- Quản trị lao động, pháp trị hay nhân trị?; 6- Hợp đồng lao động; 7- Phát triển nguồn nhân lực; 8- Lương thưởng và phúc lợi; 9- Kỷ luật trong doanh nghiệp; 10- Giải quyết xung đột nội bộ;
Từ khóa tự do doanh nghiệp
Từ khóa tự do kinh doan
Từ khóa tự do quản trị
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(12): PD11270-81
00000000nam#a2200000ui#4500
0013944
0021
0040377B314-D6AD-411F-9176-630CB6C00AF0
005202011110944
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201111094244|bphuongpt|c20201111094212|dphuongpt|y20201111093006|zphuongpt
082 |b346/dc
100 |aNguyễn Văn Lộc
245 |aPháp lý trong kinh doanh : |btập 2- Quản trị, kiến tạo nội lực ra sao để phát triển bền vững?
260 |aHCM:. : |bThế giới, |c2020
300 |a219 tr ; |c20 cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Quản trị doanh nghiệp; 2- Chủ sở hữu và người điều hành; 3- Ai là người đại diện; 4- Điều hành và giám sát; 5- Quản trị lao động, pháp trị hay nhân trị?; 6- Hợp đồng lao động; 7- Phát triển nguồn nhân lực; 8- Lương thưởng và phúc lợi; 9- Kỷ luật trong doanh nghiệp; 10- Giải quyết xung đột nội bộ;
653|adoanh nghiệp
653|akinh doan
653|aquản trị
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(12): PD11270-81
890|a12|b0|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PD11281 Phòng đọc 346/dc Sách tham khảo 12
2 PD11280 Phòng đọc 346/dc Sách tham khảo 11
3 PD11279 Phòng đọc 346/dc Sách tham khảo 10
4 PD11278 Phòng đọc 346/dc Sách tham khảo 9
5 PD11277 Phòng đọc 346/dc Sách tham khảo 8
6 PD11276 Phòng đọc 346/dc Sách tham khảo 7
7 PD11275 Phòng đọc 346/dc Sách tham khảo 6
8 PD11274 Phòng đọc 346/dc Sách tham khảo 5
9 PD11273 Phòng đọc 346/dc Sách tham khảo 4
10 PD11272 Phòng đọc 346/dc Sách tham khảo 3