• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 346 346/dc
    Nhan đề: Pháp lý trong kinh doanh :

DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Văn Lộc
Nhan đề Pháp lý trong kinh doanh : Tập 1- Doanh nghiệp chiến lược pháp lý nào cho doanh nhân Việt?
Thông tin xuất bản HCM:. : Thế giới, 2020
Mô tả vật lý 219 tr ; 20 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Chính sách về kinh doanh tại Việt Nam; 2- Doanh nhân Việt và Luật lệ; 3- Chiến lược pháp lý trong kinh doanh; 4- Doanh nghiệp, pháp nhân hay công cụ?; 5- Hình thái và cấu trúc doanh nghiệp; 6- Điều kiện kinh doanh và giấy phép; 7- Tuân thủ khi thành lập và hoạt động; 8- Tội phạm doanh nghiệp; 9 - Tranh chấp trong kinh doanh; 10- Quản trị rủi ro pháp lý
Từ khóa tự do kinh doanh
Từ khóa tự do doanh nghiệp
Từ khóa tự do pháp lý
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(12): PD11258-69
00000000nam#a2200000ui#4500
0013943
0021
004787A6062-B649-44CE-BCFC-A79A24195632
005202011110924
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201111092337|bphuongpt|c20201111092316|dphuongpt|y20201111092137|zphuongpt
082 |a346|b346/dc
100 |aNguyễn Văn Lộc
245 |aPháp lý trong kinh doanh : |bTập 1- Doanh nghiệp chiến lược pháp lý nào cho doanh nhân Việt?
260 |aHCM:. : |bThế giới, |c2020
300 |a219 tr ; |c20 cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Chính sách về kinh doanh tại Việt Nam; 2- Doanh nhân Việt và Luật lệ; 3- Chiến lược pháp lý trong kinh doanh; 4- Doanh nghiệp, pháp nhân hay công cụ?; 5- Hình thái và cấu trúc doanh nghiệp; 6- Điều kiện kinh doanh và giấy phép; 7- Tuân thủ khi thành lập và hoạt động; 8- Tội phạm doanh nghiệp; 9 - Tranh chấp trong kinh doanh; 10- Quản trị rủi ro pháp lý
653|akinh doanh
653|adoanh nghiệp
653|apháp lý
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(12): PD11258-69
890|a12|b0|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PD11269 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 12
2 PD11268 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 11
3 PD11267 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 10
4 PD11266 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 9
5 PD11265 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 8
6 PD11264 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 7
7 PD11263 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 6
8 PD11262 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 5
9 PD11261 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 4
10 PD11260 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 3