• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 340 340/dc
    Nhan đề: Nghệ thuật hành nghề luật sư :

DDC 340
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Trung Hiếu
Nhan đề Nghệ thuật hành nghề luật sư : How to be a successful lawyer
Lần xuất bản tái bản
Thông tin xuất bản HCM.:Thanh Niên, 2019
Mô tả vật lý 231 tr ; 20cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính: 1- phẩm chất luật sư gồm đặc tính của một luật sư lý tưởng, điều kiện căn bản để theo đuổi nghề luật sư, đức tính cần thiết để gắn bó lâu dài với nghề luật sư; phần 2- Nghệ thuật hành nghề luật sư: những đặc điểm của nghề luật sư; những ngộ nhận về nghề luật sư; nghệ thuật hành nghề luật sư
Từ khóa tự do luật sư
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(10): PD11248-57
00000000nam#a2200000ui#4500
0013942
0021
004C4C7D893-CBAB-49DD-94F6-915AF9B66356
005202011101600
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201110155859|bphuongpt|y20201110155707|zphuongpt
082 |a340|b340/dc
100 |aNguyễn Hoàng Trung Hiếu
245 |aNghệ thuật hành nghề luật sư : |bHow to be a successful lawyer
250 |atái bản
260 |aHCM.:|bThanh Niên, |c2019
300 |a231 tr ; |c20cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 2 phần chính: 1- phẩm chất luật sư gồm đặc tính của một luật sư lý tưởng, điều kiện căn bản để theo đuổi nghề luật sư, đức tính cần thiết để gắn bó lâu dài với nghề luật sư; phần 2- Nghệ thuật hành nghề luật sư: những đặc điểm của nghề luật sư; những ngộ nhận về nghề luật sư; nghệ thuật hành nghề luật sư
653|aluật sư
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(10): PD11248-57
890|a10|b0|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PD11257 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 10
2 PD11256 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 9
3 PD11255 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 8
4 PD11254 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 7
5 PD11253 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 6
6 PD11252 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 5
7 PD11251 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 4
8 PD11250 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 3
9 PD11249 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 2
10 PD11248 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 1