• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 342
    Nhan đề: Giáo trình kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính :

DDC 342
Tác giả CN Lê Thu Hằng
Nhan đề Giáo trình kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính : Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung / TS. Lê Thu Hằng
Lần xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 415 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính là phần kỹ năng cơ bản và phần kỹ năng chuyên sâu: phần kỹ năng cơ bản cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản của Luật sư gồm kỹ năng tư vấn, kỹ năng đại diện ngoài tố tụng và kỹ năng tranh tụng khi tham gia giải quyết các vụ việc hành chính; phần kỹ năng chuyên sâu: cung cấp các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của Luật sư khi tham gia giải quyết các vụ việc hành chính theo từng loại việc mang tính chất phổ biến hoặc đặc thù
Từ khóa tự do pháp luật hành chính
Tác giả(bs) TT Đồng Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Thị Hòa, Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(260): PM43569-828
00000000nam#a2200000ui#4500
0013843
0022
004F8523A74-1E16-46D3-BC93-D588652B837F
005201809201542
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180920154206|bphuongpt|y20180920154022|zphuongpt
082 |a342
100 |aLê Thu Hằng
245 |aGiáo trình kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính : |bTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung / |cTS. Lê Thu Hằng
250 |alần thứ 2
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a415 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 2 phần chính là phần kỹ năng cơ bản và phần kỹ năng chuyên sâu: phần kỹ năng cơ bản cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản của Luật sư gồm kỹ năng tư vấn, kỹ năng đại diện ngoài tố tụng và kỹ năng tranh tụng khi tham gia giải quyết các vụ việc hành chính; phần kỹ năng chuyên sâu: cung cấp các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của Luật sư khi tham gia giải quyết các vụ việc hành chính theo từng loại việc mang tính chất phổ biến hoặc đặc thù
653|apháp luật hành chính
710|aĐồng Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Thị Hòa, Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(260): PM43569-828
890|a260|b858|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PM43828 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 260
2 PM43827 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 259
3 PM43826 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 258
4 PM43825 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 257
5 PM43824 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 256
6 PM43823 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 255
7 PM43822 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 254
8 PM43820 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 252
9 PM43819 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 251
10 PM43818 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 250