Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề LS.TV21 Kỹ năng tư vấn pháp luật về vốn, tài chính trong doanh nghiệp / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 122 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề tư vấn doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề tư vấn pháp luật về tài chính
Thuật ngữ chủ đề tư vấn pháp luật về vốn
00000000nam#a2200000ui#4500
0014266
002355
0045E12F2B5-73EF-4FBB-8C18-799BFD2E2D05
005202308241503
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20230824150403|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aLS.TV21 Kỹ năng tư vấn pháp luật về vốn, tài chính trong doanh nghiệp / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2020
300 |a122 tr ; |c30 cm
650 |atư vấn doanh nghiệp
650 |atư vấn pháp luật về tài chính
650 |atư vấn pháp luật về vốn
890|c1|a0|b0|d112
Không tìm thấy biểu ghi nào