• Sách giáo trình
  • Nhan đề: Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp :

Tác giả CN Ngô Hoàng Oanh
Nhan đề Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp : (phần chuyên sâu) / TS. Ngô Hoàng Oanh
Lần xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 492 Tr ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề tư vấn pháp luật
Thuật ngữ chủ đề giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật
Thuật ngữ chủ đề tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp
00000000nam#a2200000ui#4500
0014072
0022
0045FFE2B9A-C355-4F32-9D35-AA94F7F68BE8
005202204081517
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220408151714|bphuongpt|y20220408145119|zphuongpt
100 |aNgô Hoàng Oanh
245 |aGiáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp : |b(phần chuyên sâu) / |cTS. Ngô Hoàng Oanh
250 |alần thứ 2
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2020
300 |a492 Tr ; |c24 cm
650 |atư vấn pháp luật
650 |agiáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật
650 |atư vấn pháp luật cho doanh nghiệp
8561|uhttps://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/gtkntuvanphapluatchodoanhnghiep/biagttvplchodoanhnghiepthumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d683
Không tìm thấy biểu ghi nào