• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 340 340/dc
    Nhan đề: Vượt qua những giới hạn :

DDC 340
Tác giả CN Nguyễn Trần Bạt
Nhan đề Vượt qua những giới hạn : quyển 2
Thông tin xuất bản H:. : Hội Nhà Văn, 2015
Mô tả vật lý 679 tr ; 24 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 48 bài viết về các chủ đề kinh tế, xã hội, văn hóa...
Từ khóa tự do tiên phong phát triển
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(10): PD11238-47
00000000nam#a2200000ui#4500
0013941
0021
004EFFDFF9F-720F-4F7D-9AE3-792B7440B31A
005202011101547
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20201110154607|bphuongpt|y20201110154454|zphuongpt
082 |a340|b340/dc
100 |aNguyễn Trần Bạt
245 |aVượt qua những giới hạn : |bquyển 2
260 |aH:. : |bHội Nhà Văn, |c2015
300 |a679 tr ; |c24 cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 48 bài viết về các chủ đề kinh tế, xã hội, văn hóa...
653|atiên phong phát triển
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(10): PD11238-47
890|a10|b0|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PD11247 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 10
2 PD11246 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 9
3 PD11245 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 8
4 PD11244 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 7
5 PD11243 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 6
6 PD11242 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 5
7 PD11241 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 4
8 PD11240 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 3
9 PD11239 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 2
10 PD11238 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 1