DDC 340
Tác giả CN Nguyễn Trần Bạt
Nhan đề Vượt qua giới hạn : quyển 1
Thông tin xuất bản H:. : Hội Nhà Văn, 2015
Mô tả vật lý 695 tr ; 24 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 48 bài viết về các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, văn hóa ..
Từ khóa tự do đường hướng phát triển
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(10): PD11228-37
00000000nam#a2200000ui#4500
0013940
0021
004319F61BE-25D6-409C-8CA7-72D6E6890770
005202011101504
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20201110150330|bphuongpt|y20201110150038|zphuongpt
082 |a340|b340/dc
100 |aNguyễn Trần Bạt
245 |aVượt qua giới hạn : |bquyển 1
260 |aH:. : |bHội Nhà Văn, |c2015
300 |a695 tr ; |c24 cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 48 bài viết về các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, văn hóa ..
653|ađường hướng phát triển
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(10): PD11228-37
890|a10|b0|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PD11237 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 10
2 PD11236 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 9
3 PD11235 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 8
4 PD11234 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 7
5 PD11233 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 6
6 PD11232 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 5
7 PD11231 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 4
8 PD11230 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 3
9 PD11229 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 2
10 PD11228 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 1