• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 342
    Nhan đề: Giáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ án hành chính :

DDC 342
Tác giả CN Lê Thu Hằng, Nguyễn thị Thu Hương (chủ biên)
Nhan đề Giáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ án hành chính : (Tập 2- Phần chuyên sâu) / TS. Lê Thu Hằng, ThS. Nguyễn thị Thu Hương
Lần xuất bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 299 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 5 chương; 1- Kỹ năng của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong khởi kiện về đất đai; 2- Kỹ năng của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong khởi kiện về thuế; 3. Kỹ năng của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong khiếu kiện về hải quan; 4. Kỹ năng của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong giải quyết khiếu kiện về xử lý vi phạm hành chính; 5 . Kỹ năng của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài
Từ khóa tự do pháp luật hành chính
Tác giả(bs) TT Vũ Thị Hòa, Đồng Thị Kim Thoa
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(80): PM43829-908
00000000nam#a2200000ui#4500
0013844
0022
00494511974-3235-4C75-B29C-E64F0FF264E1
005201810301457
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181030145715|bphuongpt|c20181002150201|dphuongpt|y20181002145725|zphuongpt
082 |a342
100 |aLê Thu Hằng, Nguyễn thị Thu Hương (chủ biên)
245 |aGiáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ án hành chính : |b(Tập 2- Phần chuyên sâu) / |cTS. Lê Thu Hằng, ThS. Nguyễn thị Thu Hương
250 |alần thứ nhất
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a299 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 5 chương; 1- Kỹ năng của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong khởi kiện về đất đai; 2- Kỹ năng của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong khởi kiện về thuế; 3. Kỹ năng của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong khiếu kiện về hải quan; 4. Kỹ năng của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong giải quyết khiếu kiện về xử lý vi phạm hành chính; 5 . Kỹ năng của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài
653|apháp luật hành chính
710|aVũ Thị Hòa, Đồng Thị Kim Thoa
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(80): PM43829-908
890|a80|b84|c1|d56
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PM43908 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 80
2 PM43907 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 79
3 PM43906 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 78
4 PM43905 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 77
5 PM43904 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 76
6 PM43903 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 75
7 PM43902 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 74
8 PM43901 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 73
9 PM43900 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 72
10 PM43899 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 71