• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 347.071
    Nhan đề: Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam (tái bản,có chỉnh lý bổ sung)

DDC 347.071
Tác giả CN Phan Hữu Thư
Tác giả TT Lê Thu Hà; Phan Chí Hiếu; Đinh Trung Tụng...
Nhan đề Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam (tái bản,có chỉnh lý bổ sung)
Thông tin xuất bản H Tư pháp : 2014
Mô tả vật lý 545tr. ; : 27cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 18 chương: chương 1- Tổng quan về luật tố tụng dân sự VN; 2- các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự;3. quan hệ pháp luật dân sự; 4- Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án; 5- Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự; 6. các biện pháp khẩn cấp tạm thời; 7.Thời hianj thời hiệu; 8 Xử lý các hành vi cản trở...; 9 Thủ tục sở thẩm bản án dân sự; 10. Thủ tục phúc thẩm dân sự; 11 Thủ tục xét lại bản án; 12 Những quy định chung về thủ tục giải quyết việc dân sự; 13. Thủ tục giải quyết các yêu cầu về dân sự; 14 Thủ tục giải quyết các yêu cầu về hôn nhân gia đình; 15. Thủ tục giải quyết việc dân sự khác;16 Ủy thác tư pháp trong tố tụng dân sự; 17. Ủy thác trong tố tụng dân sự; 18 Những quy định về thi hành án; 19 thủ tục về thi hành án dân sự
Thuật ngữ chủ đề dân sự
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình luật Tố tụng dân sự
Địa chỉ HVTPPhòng mượnA(250): PM38839-9088
00000000nam a2200000 a 4500
0013184
0022
0043542
005201702081342
008140717s0 vm| vie
0091 0
039|a20170208134106|bnganpt|c20170207145631|dnganpt|y201407170000|zvanbac
041|avie
044|avm|
082 |a347.071
100 |aPhan Hữu Thư
110 |aLê Thu Hà; Phan Chí Hiếu; Đinh Trung Tụng...
245 |aGiáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam (tái bản,có chỉnh lý bổ sung)
260 |aH Tư pháp : |b2014
300 |a545tr. ; : |b27cm
520 |a Nội dung cuốn sách gồm 18 chương: chương 1- Tổng quan về luật tố tụng dân sự VN; 2- các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự;3. quan hệ pháp luật dân sự; 4- Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án; 5- Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự; 6. các biện pháp khẩn cấp tạm thời; 7.Thời hianj thời hiệu; 8 Xử lý các hành vi cản trở...; 9 Thủ tục sở thẩm bản án dân sự; 10. Thủ tục phúc thẩm dân sự; 11 Thủ tục xét lại bản án; 12 Những quy định chung về thủ tục giải quyết việc dân sự; 13. Thủ tục giải quyết các yêu cầu về dân sự; 14 Thủ tục giải quyết các yêu cầu về hôn nhân gia đình; 15. Thủ tục giải quyết việc dân sự khác;16 Ủy thác tư pháp trong tố tụng dân sự; 17. Ủy thác trong tố tụng dân sự; 18 Những quy định về thi hành án; 19 thủ tục về thi hành án dân sự
650 |adân sự
650 |aGiáo trình luật Tố tụng dân sự
852|aHVTP|bPhòng mượn|cA|j(250): PM38839-9088
8561|uhttps://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/giaotrinhluattotungdansuvietnam/giaotrinhluattotungdansuvietnam_001thumbimage.jpg
890|a251|b292|c1|d41
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PM39088 Phòng mượn Sách giáo trình 251
2 PM39087 Phòng mượn Sách giáo trình 250
3 PM39086 Phòng mượn Sách giáo trình 249
4 PM39085 Phòng mượn Sách giáo trình 248
5 PM39084 Phòng mượn Sách giáo trình 247
6 PM39083 Phòng mượn Sách giáo trình 246
7 PM39082 Phòng mượn Sách giáo trình 245
8 PM39081 Phòng mượn Sách giáo trình 244
9 PM39080 Phòng mượn Sách giáo trình 243
10 PM39079 Phòng mượn Sách giáo trình 242