Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản cứng)
Pháp luật về doanh nghiệp các vấn đề pháp lý cơ bản / Luật sư Trương Nhật Quang [09-05-2024] (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nội dung cuốn sách gồm 5 phần với 20 chương: phần 1-Các vấn đề chung; phần 2- Thành viên và cổ đông; phần 3- Quản trị nội bộ; phần 4: Huy động vốn; phần 5: Công ty đại chúng

Viện kiểm sát hay viện công tố? / PGS.TS Nguyễn Thái Phúc [12-04-2024] (50) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: phần 1. vị trí chức năng của Viện kiểm sát trong bộ máy nhà nước; phần 2: Một số vấn đề trong hoạt động của viện kiểm sát

Pháp lý trong kinh doanh : tập 5 Hội nhập lối đi nào hợp pháp trong thế trận toàn cầu [11-11-2020] (12) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Luật chơi toàn cầu; 2- Chọn mô hình, chọn lối đi; 3- Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 4- Người Việt đầu tư ra nước ngoài; 5- Những lối đi mới; 6- Liên minh kinh tế; 7- Thương mại quốc tế; 8- Thách thức hội nhập; 9- Mặt trái của thời hội nhập; 10 - Đổi mới sáng tạo và startup

Pháp lý trong kinh doanh : tập 4- Giao dịch, vận dụng luật lệ ra sao để tạo lợi thế cạnh tranh? [11-11-2020] (12) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Giao dịch kinh doanh; 2- xây dựng chính sách kinh doanh; 3- Tiếp thị và bán hàng; 4- thương mại điện tử; 5- Thẩm định trước giao dịch; 6 - Pháp lý về hợp đồng; 7- Thanh toán và tài chính giao dịch; 8- mặt trái trong giao dịch; 9- Kinh doanh nhượng quyền; 10- M&A và tăng trưởng

Pháp lý trong kinh doanh : tập 3- Tài sản làm sao bảo vệvà phát triển "túi tiền" của doanh nghiêp? [11-11-2020] (12) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Tài sản doanh nghiệp; 2- Tài chính doanh nghiệp; 3- Huy ộng vốn; 4- Vay vốn; 5- Lợi nhuận kinh doanh; 6- nghĩa vụ thuế; 7- Né thuế và trốn thuế; 8 - Quản trị tài sản trí tuệ; 9- xác lập quyền sở hữu trí tuệ; 10- Bảo vệ tài sản trí tuệ

Pháp lý trong kinh doanh : tập 2- Quản trị, kiến tạo nội lực ra sao để phát triển bền vững? [11-11-2020] (12) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Quản trị doanh nghiệp; 2- Chủ sở hữu và người điều hành; 3- Ai là người đại diện; 4- Điều hành và giám sát; 5- Quản trị lao động, pháp trị hay nhân trị?; 6- Hợp đồng lao động; 7- Phát triển nguồn nhân lực; 8- Lương thưởng và phúc lợi; 9- Kỷ luật trong doanh nghiệp; 10- Giải quyết xung đột nội bộ;

Pháp lý trong kinh doanh : Tập 1- Doanh nghiệp chiến lược pháp lý nào cho doanh nhân Việt? [11-11-2020] (12) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Chính sách về kinh doanh tại Việt Nam; 2- Doanh nhân Việt và Luật lệ; 3- Chiến lược pháp lý trong kinh doanh; 4- Doanh nghiệp, pháp nhân hay công cụ?; 5- Hình thái và cấu trúc doanh nghiệp; 6- Điều kiện kinh doanh và giấy phép; 7- Tuân thủ khi thành lập và hoạt động; 8- Tội phạm doanh nghiệp; 9 - Tranh chấp trong kinh doanh; 10- Quản trị rủi ro pháp lý

Nghệ thuật hành nghề luật sư : How to be a successful lawyer [10-11-2020] (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính: 1- phẩm chất luật sư gồm đặc tính của một luật sư lý tưởng, điều kiện căn bản để theo đuổi nghề luật sư, đức tính cần thiết để gắn bó lâu dài với nghề luật sư; phần 2- Nghệ thuật hành nghề luật sư: những đặc điểm của nghề luật sư; những ngộ nhận về nghề luật sư; nghệ thuật hành nghề luật sư

Vượt qua những giới hạn : quyển 2 [10-11-2020] (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nội dung cuốn sách gồm 48 bài viết về các chủ đề kinh tế, xã hội, văn hóa...

Vượt qua giới hạn : quyển 1 [10-11-2020] (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nội dung cuốn sách gồm 48 bài viết về các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, văn hóa ..