Ngày đăng bài: 21/03/2017 10:02
Lượt xem: 112406
Nguồn lực thông tin

1. Tài liệu in

Tổng số vốn tài liệu: 2950 tên tài liệu với số lượng 73246 cuốn, trong đó:

+ Sách tham khảo, chuyên khảo: 2461 tên sách với số lượng 10083 cuốn

+ Giáo trình, sổ tay, bộ phiếu kỹ thuật: 75 tên sách  với số lượng 12790 cuốn

+ Hồ sơ tình huống: 393 tên với số lượng 50273 cuốn

+ Tạp chí chuyên ngành: 08 tên với số lượng 480 cuốn

2. Tài liệu điện tử

+ Giáo trình, sổ tay

+ Hồ sơ tình huống

+ Tạp chí nghề luật