Ngày đăng bài: 06/01/2016 15:42
Lượt xem: 112327
Chức năng - nhiệm vụ

 

Chức năng:

Thư viện có chức năng thông tin và thư viện, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, truyền bá pháp lý, quản lý của Học viện thông qua việc thu thập, khai thác, sử dụng các nguồn thông tin và tài liệu tại Thư viện và các thư viện khác (nếu có hợp tác, liên kết) góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Nhiệm vụ:

- Quản lý Thư viện; xây dựng các nội quy, quy định và hướng dẫn cán bộ, công chức và học viên khai thác, sử dụng các loại sách, báo, tài liệu trong Thư viện của Học viện; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm và dài hạn phát triển Thư viện của Học viện;

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc: Mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử trên internet ... nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của HVTP.

- Tổ chức các loại hình hoạt động để cập nhật, giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình, hồ sơ tình huống, phục vụ cho các đối tượng bạn đọc trong và ngoài Học viện. Cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng văn minh, lịch sự;

- Tổ chức quản lý theo hướng sử dụng các thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ phục vụ;

- Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng qui định;

- Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin tư liệu;

- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động của thư viện, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Học viện;

- Xây dựng và tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp;

- Quản lý, vận hành thư viện điện tử Học viện Tư pháp;

- Tổ chức in ấn, xuất bản, phát hành tài liệu, ấn phẩm phục vụ giảng dạy và học tập;

- Quản lý và chịu trách nhiệm cấp phát và thu hồi tài liệu cho giảng viên và học viên theo lịch giảng dạy và học tập đã được phê duyệt;

- Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo, lưu trữ; quản lý cán bộ, công chức và cơ sở vật chất của đơn vị theo quy định;

- Thực hiện việc photocopy công văn, giấy tờ hành chính, đề thi phục vụ hoạt động đào tạo;

Trung tâm Thông tin - Thư viện