Sách tham khảo
346
Con người là tinh hoa của nhau, bình luận và đối thoại :
DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Trần Bạt
Nhan đề Con người là tinh hoa của nhau, bình luận và đối thoại : Tái bản
Thông tin xuất bản H.:Hội nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 711 tr ; 24 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách 42 cuộc đối thoại hỏi đáp , 42 câu hỏi và trả lời của Nguyễn Trần Bạt về các đa lĩnh vực của đất nước như Thức tỉnh và chín chắn đi trên con đường mình có; Đổi mới với tốc độ lớn hơn, Đảng chính trị không bao giờ già; Giá trị chính trị Hồ Chí Minh; Nâng cao dân chủ, đồng thuận và đoàn kết; Đi tìm những nhà chính trị đạt tiêu chuẩn; Chúng ta có thể học gì từ người nhật...
Từ khóa tự do đường lối phát triển
Từ khóa tự do tinh hoa
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(10): PD11208-17
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013938
0021
004F86354AB-DF90-4B26-A30C-4DCBC0FC7E29
005202011051546
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20201105154538|bphuongpt|c20201105154433|dphuongpt|y20201105152834|zphuongpt
082 |a346
100 |aNguyễn Trần Bạt
245 |aCon người là tinh hoa của nhau, bình luận và đối thoại : |bTái bản
260 |aH.:|bHội nhà văn, |c2016
300 |a711 tr ; |c24 cm
520 |aNội dung cuốn sách 42 cuộc đối thoại hỏi đáp , 42 câu hỏi và trả lời của Nguyễn Trần Bạt về các đa lĩnh vực của đất nước như Thức tỉnh và chín chắn đi trên con đường mình có; Đổi mới với tốc độ lớn hơn, Đảng chính trị không bao giờ già; Giá trị chính trị Hồ Chí Minh; Nâng cao dân chủ, đồng thuận và đoàn kết; Đi tìm những nhà chính trị đạt tiêu chuẩn; Chúng ta có thể học gì từ người nhật...
653|ađường lối phát triển
653|atinh hoa
852 |aHVTP|bPhòng đọc|j(10): PD11208-17
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD11208 Phòng đọc 346 Sách tham khảo 1
2 PD11209 Phòng đọc 346 Sách tham khảo 2
3 PD11210 Phòng đọc 346 Sách tham khảo 3
4 PD11211 Phòng đọc 346 Sách tham khảo 4
5 PD11212 Phòng đọc 346 Sách tham khảo 5
6 PD11213 Phòng đọc 346 Sách tham khảo 6
7 PD11214 Phòng đọc 346 Sách tham khảo 7
8 PD11215 Phòng đọc 346 Sách tham khảo 8
9 PD11216 Phòng đọc 346 Sách tham khảo 9
10 PD11217 Phòng đọc 346 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào