Sách tham khảo
345 345/dc
Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau pháp điển hóa lần thứ ba :
DDC 345
Tác giả CN Lê Văn Cảm
Nhan đề Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau pháp điển hóa lần thứ ba : sách chuyên khảo / TSKH.GS Lê Văn Cảm
Thông tin xuất bản H:. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 422 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính; 1- Nhận thức khoa học về những điểm mới của phần chungBộ luật hình sự Việt Nam 2015; 2- Nhận thức khoa học về kỹ thuật lập pháp của phần chung Bộ luật hình sự Việt Nam 2015; 3- Nhận thức khoa học về định hướng tiếp tục hoàn thiện phần chung pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai
Từ khóa tự do bộ luật hình sự
Từ khóa tự do pháp luật hình sự
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(46): PD11122-67
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013928
0021
004A5E07474-DF9B-4C9E-A844-F11204231B67
005202004271503
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200427150354|bphuongpt|c20200427150323|dphuongpt|y20200427150151|zphuongpt
082 |a345|b345/dc
100 |aLê Văn Cảm
245 |aNhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau pháp điển hóa lần thứ ba : |bsách chuyên khảo / |cTSKH.GS Lê Văn Cảm
260 |aH:. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2018
300 |a422 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 3 phần chính; 1- Nhận thức khoa học về những điểm mới của phần chungBộ luật hình sự Việt Nam 2015; 2- Nhận thức khoa học về kỹ thuật lập pháp của phần chung Bộ luật hình sự Việt Nam 2015; 3- Nhận thức khoa học về định hướng tiếp tục hoàn thiện phần chung pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai
653|abộ luật hình sự
653|apháp luật hình sự
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(46): PD11122-67
890|a46
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD11122 Phòng đọc 345 345/dc Sách tham khảo 1
2 PD11123 Phòng đọc 345 345/dc Sách tham khảo 2
3 PD11124 Phòng đọc 345 345/dc Sách tham khảo 3
4 PD11125 Phòng đọc 345 345/dc Sách tham khảo 4
5 PD11126 Phòng đọc 345 345/dc Sách tham khảo 5
6 PD11127 Phòng đọc 345 345/dc Sách tham khảo 6
7 PD11128 Phòng đọc 345 345/dc Sách tham khảo 7
8 PD11129 Phòng đọc 345 345/dc Sách tham khảo 8
9 PD11130 Phòng đọc 345 345/dc Sách tham khảo 9
10 PD11131 Phòng đọc 345 345/dc Sách tham khảo 10
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào