Sách giáo trình
345 345/dc
Giáo trình kỹ năng của Luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự :
DDC 345
Tác giả CN Lê Lan Chi
Tác giả CN Ngô Thị Ngọc Vân
Tác giả CN Lê Thị Thúy Nga
Tác giả TT Nguyễn Kim Chi, Nguyễn Văn Chiến, Chu Mạnh Cường, Nguyễn Văn Gián, Cao Thị Ngọc Hà, Lê Ngọc Hà, Phan Trung Hoài, Nguyễn Văn Huyên, Bùi Phương Lan, Quách Đình Lực, Nguyễn Thanh Mai, Lê Thị Thúy Nga, Phạm Thị Ngọt, Tống Thị Thanh Thanh, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Trường Thiệp, Đỗ Thị Ngọc Tuyết, Vũ Gia Trưởng, Võ Hồng Sơn
Nhan đề Giáo trình kỹ năng của Luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự : (Phần đào tạo bắt buộc) / TS. ngô Ngọc Vân , TS Lê Thị Thúy Nga
Lần xuất bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 539tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Kỹnăng giai tiếp trao đổi với khách hàng; 2 - Kỹ năng tham gia một số hoạt động điều tra; 3- Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự; 4- Kỹ năng trao đổi với người bị buộc tội, bị hại và đương sự khác; 5- Kỹ năng kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và cơ quan, tổ chức khác; 6- Kỹ năng chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm; 7- Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm; 8- kỹ năng tham gia giai đoạn xét xử phúc thẩm; 9- Kỹ năng tham gia giai đoạn thi hành án và thủ tục giám đốc thẩm , tái thẩm; 10 - Kỹ năng tham gia thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi
Từ khóa tự do pháp luật hình sự
Từ khóa tự do kỹ năng của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự
Từ khóa tự do kỹ năng giải quyết vụ án hình sự
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(240): PM45732-831, PM45982-6121
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013927
0022
0049C35F496-86D6-4A93-9B00-16FC6920263B
005202204081015
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220408101517|bphuongpt|c20220408093607|dphuongpt|y20200413102630|zphuongpt
082 |a345|b345/dc
100 |aLê Lan Chi
100|aNgô Thị Ngọc Vân
100|aLê Thị Thúy Nga
110|aNguyễn Kim Chi, Nguyễn Văn Chiến, Chu Mạnh Cường, Nguyễn Văn Gián, Cao Thị Ngọc Hà, Lê Ngọc Hà, Phan Trung Hoài, Nguyễn Văn Huyên, Bùi Phương Lan, Quách Đình Lực, Nguyễn Thanh Mai, Lê Thị Thúy Nga, Phạm Thị Ngọt, Tống Thị Thanh Thanh, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Trường Thiệp, Đỗ Thị Ngọc Tuyết, Vũ Gia Trưởng, Võ Hồng Sơn
245 |aGiáo trình kỹ năng của Luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự : |b(Phần đào tạo bắt buộc) / |cTS. ngô Ngọc Vân , TS Lê Thị Thúy Nga
250 |alần thứ nhất
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2020
300 |a539tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Kỹnăng giai tiếp trao đổi với khách hàng; 2 - Kỹ năng tham gia một số hoạt động điều tra; 3- Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự; 4- Kỹ năng trao đổi với người bị buộc tội, bị hại và đương sự khác; 5- Kỹ năng kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và cơ quan, tổ chức khác; 6- Kỹ năng chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm; 7- Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm; 8- kỹ năng tham gia giai đoạn xét xử phúc thẩm; 9- Kỹ năng tham gia giai đoạn thi hành án và thủ tục giám đốc thẩm , tái thẩm; 10 - Kỹ năng tham gia thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi
653|apháp luật hình sự
653|akỹ năng của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự
653|akỹ năng giải quyết vụ án hình sự
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(240): PM45732-831, PM45982-6121
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/gtkynangcualuatsuthamgiagiaiquetvuanhsphanbatbuoc/bìahscbthumbimage.jpg
890|a240|b379|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM45760 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 29
2 PM45761 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 30
3 PM45762 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 31
4 PM45763 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 32
5 PM45732 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 1
6 PM45733 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 2
7 PM45734 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 3
8 PM45735 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 4
9 PM45736 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 5
10 PM45737 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 6
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 24