Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
347
hồ sơ tình huống: quản trị nội bộ doanh nghiệp :
DDC 347
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề hồ sơ tình huống: quản trị nội bộ doanh nghiệp : LS.TV-014/B8-TH
Thông tin xuất bản 2018
Mô tả vật lý 56 tr ; 30 cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm 13 loại giấy tờ pháp lý sau: Báo cáo cảu ban kiểm soát công ty, Thông bóa về việc mời họp đại hội cổ đông, Chương trình đại hội cổ đông, Quy trình bầu thành vien Hội đồng, Tờ trình sửa đổi điều lệ,..
Từ khóa tự do tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013890
00235
004F0477D78-9E19-49A4-ADEB-3D6D9597573E
005201903050839
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190305083821|bphuongpt|y20190305083736|zphuongpt
082 |a347
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |ahồ sơ tình huống: quản trị nội bộ doanh nghiệp : |bLS.TV-014/B8-TH
260 |c2018
300 |a56 tr ; |c30 cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm 13 loại giấy tờ pháp lý sau: Báo cáo cảu ban kiểm soát công ty, Thông bóa về việc mời họp đại hội cổ đông, Chương trình đại hội cổ đông, Quy trình bầu thành vien Hội đồng, Tờ trình sửa đổi điều lệ,..
653|atư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào