Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
345
Hồ sơ tình huống: Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành, Trần Thị Mỹ Thảo mua bán trái phép chất ma túy. LS.HS 06
DDC 345
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống: Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành, Trần Thị Mỹ Thảo mua bán trái phép chất ma túy. LS.HS 06
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 150 tr ; 30cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm 3 nhóm tài liệu: Nhóm tài liệu cơ quan điều tra trang 1-3, 5, 7, 9, 11-18, 20-28, 30-62; 80-133, 135-145; nhóm tài liệu của VKS trang 4, 6, 8, 10, 19, 29, 26-28; 134, 146 -151; nhóm tài liệu của Tòa án gồm trang 63-79
Từ khóa tự do mua bán trái phép chất ma túy
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013870
00235
004D3033190-331A-4BC0-9AF0-CB647422EA23
005201902251139
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190225113832|bphuongpt|y20190225113714|zphuongpt
082 |a345
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống: Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành, Trần Thị Mỹ Thảo mua bán trái phép chất ma túy. LS.HS 06
260 |c2014
300 |a150 tr ; |c30cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm 3 nhóm tài liệu: Nhóm tài liệu cơ quan điều tra trang 1-3, 5, 7, 9, 11-18, 20-28, 30-62; 80-133, 135-145; nhóm tài liệu của VKS trang 4, 6, 8, 10, 19, 29, 26-28; 134, 146 -151; nhóm tài liệu của Tòa án gồm trang 63-79
653|amua bán trái phép chất ma túy
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào