Sách tham khảo
347.092
Judicial Manual On Ảbitration And Mediation/ Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải :
DDC 347.092
Nhan đề Judicial Manual On Ảbitration And Mediation/ Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải : ( Bản tiến anh) / Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Tiến...
Thông tin xuất bản H.:Nhà xuất bàn Thanh Niên, 2018
Mô tả vật lý 335tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:1. Legal Framework governing Arbitration and mediation; 2- Basic concepts; 3- Role of court in Domestic commercial arbitration and foreign commercial arbitration seated in Vietnam; 4- Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards; 5- Recognition of successful uot - of- court mediation results in commerce
Từ khóa tự do trọng tài thương mại
Từ khóa tự do pháp luật trọng tài thương mại
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(7): PD10992-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013849
0021
0044D7AAE93-6031-4109-8ED1-052BA4213AB6
005201812180934
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181218093420|bphuongpt|c20181218093339|dphuongpt|y20181218093216|zphuongpt
082 |a347.092
245 |aJudicial Manual On Ảbitration And Mediation/ Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải : |b( Bản tiến anh) / |cNguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Tiến...
260 |aH.:|bNhà xuất bàn Thanh Niên, |c2018
300 |a335tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 5 phần:1. Legal Framework governing Arbitration and mediation; 2- Basic concepts; 3- Role of court in Domestic commercial arbitration and foreign commercial arbitration seated in Vietnam; 4- Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards; 5- Recognition of successful uot - of- court mediation results in commerce
653|atrọng tài thương mại
653|apháp luật trọng tài thương mại
852 |aHVTP|bPhòng đọc|j(7): PD10992-8
890|a7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD10992 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 1
2 PD10993 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 2
3 PD10994 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 3
4 PD10995 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 4
5 PD10996 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 5
6 PD10997 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 6
7 PD10998 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào