Sách tham khảo
347.092
Sổ tay pháp luật về trọngt ài và hòa giải /
DDC 347.092
Nhan đề Sổ tay pháp luật về trọngt ài và hòa giải / Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn trí Tuệ, Nguyễn Văn Tiến...
Thông tin xuất bản H.:Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018
Mô tả vật lý 798 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 5 phần chính: 1- khuôn khổ pháp luật điều chỉnh trọng tài và hòa giải; 2 những khái niệm cơ bản; 3- Vai trò của tòa án Việt Nam đối với trọngt ài thương mại trong nước và trọng tài thương mại nước ngoài có địa điểm giải quyết tranh chấp tại Việt Nam; 4- Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài ; 5- Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án trong lĩnh vực thương mại
Từ khóa tự do trọng tài thương mại
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(6): PD10986-91
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013848
0021
004B9B40A4B-8DB5-4FDB-813C-04C95111883C
005201812180946
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181218094712|bphuongpt|c20181218091548|dphuongpt|y20181218091454|zphuongpt
082 |a347.092
245 |aSổ tay pháp luật về trọngt ài và hòa giải / |cNguyễn Thúy Hiền, Nguyễn trí Tuệ, Nguyễn Văn Tiến...
260 |aH.:|bNhà xuất bản Thanh Niên, |c2018
300 |a798 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 5 phần chính: 1- khuôn khổ pháp luật điều chỉnh trọng tài và hòa giải; 2 những khái niệm cơ bản; 3- Vai trò của tòa án Việt Nam đối với trọngt ài thương mại trong nước và trọng tài thương mại nước ngoài có địa điểm giải quyết tranh chấp tại Việt Nam; 4- Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài ; 5- Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án trong lĩnh vực thương mại
653|atrọng tài thương mại
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(6): PD10986-91
890|a6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD10986 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 1
2 PD10987 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 2
3 PD10988 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 3
4 PD10989 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 4
5 PD10990 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 5
6 PD10991 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào