Sách tham khảo
345
Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 :
DDC 345
Tác giả CN Đinh Văn Quế
Nhan đề Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 : Phần thứ nhất: Những quy định chung (Bình luận chuyên sâu) / Th.S Đinh Văn Quế
Thông tin xuất bản H.:Thông tin và truyền thông, 2018
Mô tả vật lý 427 tr ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 11 chương : chương 1: Điều khoản cơ bản; 2- Hiệu lực của Bộ luật hình sự; 3- Tội phạm; 4- Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; 5- Hình phạt; 6- Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội; 7- Quyết định hình phạt; 8 Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt; 9- Xóa án tích ; 10 Những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội; 11- NHững quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học Bộ luật hình sự
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10972-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013830
0021
004902D2D37-121C-467D-9D18-690E4F9F9343
005201807301449
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180730145201|bphuongpt|c20180730145032|dphuongpt|y20180730143928|zphuongpt
082 |a345
100 |aĐinh Văn Quế
245 |aBình luận Bộ luật hình sự năm 2015 : |bPhần thứ nhất: Những quy định chung (Bình luận chuyên sâu) / |cTh.S Đinh Văn Quế
260 |aH.:|bThông tin và truyền thông, |c2018
300 |a427 tr ; |c21cm
520|aNội dung cuốn sách gồm 11 chương : chương 1: Điều khoản cơ bản; 2- Hiệu lực của Bộ luật hình sự; 3- Tội phạm; 4- Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; 5- Hình phạt; 6- Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội; 7- Quyết định hình phạt; 8 Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt; 9- Xóa án tích ; 10 Những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội; 11- NHững quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội
653|aBộ luật hình sự
653|aBình luận khoa học Bộ luật hình sự
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(5): PD10972-6
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD10972 Phòng đọc 345 Sách tham khảo 1
2 PD10973 Phòng đọc 345 Sách tham khảo 2
3 PD10974 Phòng đọc 345 Sách tham khảo 3
4 PD10975 Phòng đọc 345 Sách tham khảo 4
5 PD10976 Phòng đọc 345 Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào