Sách tham khảo
347.092
Trọng tài Quốc tế
DDC 347.092
Tác giả CN NIGEL BLACKABY CONSTANTINE PARTASIDES QC; ALAN REDEERN; MARTIN HUNTER
Nhan đề Trọng tài Quốc tế
Lần xuất bản ấn bản lần thứ sáu
Thông tin xuất bản H:Thanh Niên, 2018
Mô tả vật lý 889 tr ; 18 x 25cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 11 mục: 1- Khái quát về trọng tài Quốc tế; 2- Thỏa thuận trọng tài; 3 Luật áp dụng; 4- Thành lập và tổ chức Hội đồng Trọng tài; 5- Quyền hạn, nghĩa vụ và thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài; 6- Tiến hành tố tụng trongjt ài; 7- Vai trò của tòa án quốc gia đối với tố tụng trọng tài; 8- Trọng tài các Hiệp định đầu tư; 9- Phán quyết trong tài; 10 Phản đối phán quyết trọng tài; 11- Công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài
Từ khóa tự do trọng tài quốc tế
Từ khóa tự do Luật trọng tài thương mại
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(12): PD10969-71, PD10977-85
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013829
0021
00499E02C32-111A-4328-B79B-3CB01B5603B8
005201806221035
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180622103746|bphuongpt|y20180622103639|zphuongpt
082 |a347.092
100 |aNIGEL BLACKABY CONSTANTINE PARTASIDES QC; ALAN REDEERN; MARTIN HUNTER
245 |aTrọng tài Quốc tế
250 |aấn bản lần thứ sáu
260 |aH:|bThanh Niên, |c2018
300 |a889 tr ; |c18 x 25cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 11 mục: 1- Khái quát về trọng tài Quốc tế; 2- Thỏa thuận trọng tài; 3 Luật áp dụng; 4- Thành lập và tổ chức Hội đồng Trọng tài; 5- Quyền hạn, nghĩa vụ và thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài; 6- Tiến hành tố tụng trongjt ài; 7- Vai trò của tòa án quốc gia đối với tố tụng trọng tài; 8- Trọng tài các Hiệp định đầu tư; 9- Phán quyết trong tài; 10 Phản đối phán quyết trọng tài; 11- Công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài
653|atrọng tài quốc tế
653|aLuật trọng tài thương mại
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(12): PD10969-71, PD10977-85
890|a12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD10969 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 1
2 PD10970 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 2
3 PD10971 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 3
4 PD10977 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 4
5 PD10978 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 5
6 PD10979 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 6
7 PD10980 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 7
8 PD10981 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 8
9 PD10982 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 9
10 PD10983 Phòng đọc 347.092 Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào