Sách tham khảo
340.092
Tìm hiểu về luật sư và nghề luật sư :
DDC 340.092
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuân
Nhan đề Tìm hiểu về luật sư và nghề luật sư : Câu hỏi và bài tập tình huống / TS. Nguyễn Văn Tuân
Lần xuất bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H:Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 471 tr ; 16 x24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách trình bầy trong 4 phấn với 150 câu hởi: phần 1- Khái niệm về Luật sư và nghề Luật sư tương ứng với 56 câu hỏi; phần 2- Pháp luật về Luật sư và hành nghề Luật sư tương ứng từ câu hởi 57 đến 107; phần 3- Đạo đức nghề nghiệp luật sư tương ứng với câu hỏi 108 đến 128; phần thứ 4- Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam tương ứng câu hỏi 129 đến 150; ngoài ra còn câu hỏi trác nhiệm và tự luận; Luật luật sư hợp nhất và Quy tắc đạo đức Luật sư
Từ khóa tự do Luật sư
Từ khóa tự do Luật luật sư
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10964-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013828
0021
004B0B53889-4FE0-4242-A852-CA5DC6F8DFA1
005201806220949
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180622095059|bphuongpt|y20180622094919|zphuongpt
082 |a340.092
100 |aNguyễn Văn Tuân
245 |aTìm hiểu về luật sư và nghề luật sư : |bCâu hỏi và bài tập tình huống / |cTS. Nguyễn Văn Tuân
250 |alần thứ 1
260 |aH:|bHồng Đức, |c2017
300 |a471 tr ; |c16 x24cm
520 |aNội dung cuốn sách trình bầy trong 4 phấn với 150 câu hởi: phần 1- Khái niệm về Luật sư và nghề Luật sư tương ứng với 56 câu hỏi; phần 2- Pháp luật về Luật sư và hành nghề Luật sư tương ứng từ câu hởi 57 đến 107; phần 3- Đạo đức nghề nghiệp luật sư tương ứng với câu hỏi 108 đến 128; phần thứ 4- Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam tương ứng câu hỏi 129 đến 150; ngoài ra còn câu hỏi trác nhiệm và tự luận; Luật luật sư hợp nhất và Quy tắc đạo đức Luật sư
653|aLuật sư
653|aLuật luật sư
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(5): PD10964-8
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD10964 Phòng đọc 340.092 Sách tham khảo 1
2 PD10965 Phòng đọc 340.092 Sách tham khảo 2
3 PD10966 Phòng đọc 340.092 Sách tham khảo 3
4 PD10967 Phòng đọc 340.092 Sách tham khảo 4
5 PD10968 Phòng đọc 340.092 Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào