Sách giáo trình
347 GIA
Giáo trình nghiệp vụ thi hành án dân sự :
DDC 347
Tác giả CN Nguyễn Xuân Thu
Nhan đề Giáo trình nghiệp vụ thi hành án dân sự : phần kỹ năng. TS. Nguyễn Xuân Thu, ThS. Nguyễn Thị Phíp2, Tập 2 /
Lần xuất bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H:. : Nhà xuất bản Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 392 ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 16 chương: 1- Kỹ năng ủy thác thi hành án dân sự; 2- Kỹ năng hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án và xác định việc chưa có điều kiện thi hành án; 3 Kỹ năng lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; 4- chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án; 5- Kỹ năng soạn thảo văn bản trong thi hành án dân sự; 6-kỹ năng thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 7 Kỹ năng thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm; 8- Kỹ năng thi hành án hôn nhân và gia đình; 9- Kỹ năng thi hành các vụ án thừa kế; 10- Kỹ năng thi hành án lao động; 11- Kỹ năng thi hành kinh doanh thương mại; 12- Kỹ năng thi hành án liên quan đến tài sản, cầm cố, chế chấp; 13- Kỹ năng thi hành các quyết định của Tòa án liên quan đến giải quyets phá sản;14- Kỹ năng thi hành phần tiền, tài sản trong bản án, quyết định hình sự; 15- Kỹ năng thi hành các vụ án hành chính; 16- Kỹ năng thi hành bản án, quyết định có yếu tố nước ngoài
Từ khóa tự do thi hành án dân sự
Địa chỉ Thư viện HVTP
Capital Documented
000 00000nas#a2200000ui#4500
0013732
0022
004EC3A4F9D-B506-4070-AE09-2C23725ED016
005201705291112
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170529111434|bphuongpt|y20170529110759|zphuongpt
082 |a347|bGIA
100 |aNguyễn Xuân Thu
245 |aGiáo trình nghiệp vụ thi hành án dân sự : |bphần kỹ năng. |n2, |pTập 2 / |cTS. Nguyễn Xuân Thu, ThS. Nguyễn Thị Phíp
250 |alần thứ 1
260 |aH:. : |bNhà xuất bản Tư pháp, |c2016
300 |a392 ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 16 chương: 1- Kỹ năng ủy thác thi hành án dân sự; 2- Kỹ năng hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án và xác định việc chưa có điều kiện thi hành án; 3 Kỹ năng lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; 4- chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án; 5- Kỹ năng soạn thảo văn bản trong thi hành án dân sự; 6-kỹ năng thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 7 Kỹ năng thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm; 8- Kỹ năng thi hành án hôn nhân và gia đình; 9- Kỹ năng thi hành các vụ án thừa kế; 10- Kỹ năng thi hành án lao động; 11- Kỹ năng thi hành kinh doanh thương mại; 12- Kỹ năng thi hành án liên quan đến tài sản, cầm cố, chế chấp; 13- Kỹ năng thi hành các quyết định của Tòa án liên quan đến giải quyets phá sản;14- Kỹ năng thi hành phần tiền, tài sản trong bản án, quyết định hình sự; 15- Kỹ năng thi hành các vụ án hành chính; 16- Kỹ năng thi hành bản án, quyết định có yếu tố nước ngoài
653|athi hành án dân sự
654|apháp luật thi hành án
852 |aThư viện HVTP
890|b198|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM40866 Phòng mượn 347 GIA Sách giáo trình 113
2 PM40867 Phòng mượn 347 GIA Sách giáo trình 114 Hạn trả:15-12-2044
3 PM40868 Phòng mượn 347 GIA Sách giáo trình 115
4 PM40869 Phòng mượn 347 GIA Sách giáo trình 116
5 PM40870 Phòng mượn 347 GIA Sách giáo trình 117
6 PM40871 Phòng mượn 347 GIA Sách giáo trình 118
7 PM40872 Phòng mượn 347 GIA Sách giáo trình 119
8 PM40873 Phòng mượn 347 GIA Sách giáo trình 120
9 PM40874 Phòng mượn 347 GIA Sách giáo trình 121
10 PM40875 Phòng mượn 347 GIA Sách giáo trình 122
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 18