Sách giáo trình
347.071
Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam (tái bản,có chỉnh lý bổ sung)
DDC 347.071
Tác giả CN Phan Hữu Thư
Tác giả TT Lê Thu Hà; Phan Chí Hiếu; Đinh Trung Tụng...
Nhan đề Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam (tái bản,có chỉnh lý bổ sung)
Thông tin xuất bản H Tư pháp : 2014
Mô tả vật lý 545tr. ; : 27cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 18 chương: chương 1- Tổng quan về luật tố tụng dân sự VN; 2- các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự;3. quan hệ pháp luật dân sự; 4- Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án; 5- Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự; 6. các biện pháp khẩn cấp tạm thời; 7.Thời hianj thời hiệu; 8 Xử lý các hành vi cản trở...; 9 Thủ tục sở thẩm bản án dân sự; 10. Thủ tục phúc thẩm dân sự; 11 Thủ tục xét lại bản án; 12 Những quy định chung về thủ tục giải quyết việc dân sự; 13. Thủ tục giải quyết các yêu cầu về dân sự; 14 Thủ tục giải quyết các yêu cầu về hôn nhân gia đình; 15. Thủ tục giải quyết việc dân sự khác;16 Ủy thác tư pháp trong tố tụng dân sự; 17. Ủy thác trong tố tụng dân sự; 18 Những quy định về thi hành án; 19 thủ tục về thi hành án dân sự
Thuật ngữ chủ đề dân sự
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình luật Tố tụng dân sự
Địa chỉ HVTPPhòng mượnA(250): PM38839-9088
000 00000nam a2200000 a 4500
0013184
0022
0043542
005201702081342
008140717s0 vm| vie
0091 0
039|a20170208134106|bnganpt|c20170207145631|dnganpt|y201407170000|zvanbac
041|avie
044|avm|
082 |a347.071
100 |aPhan Hữu Thư
110 |aLê Thu Hà; Phan Chí Hiếu; Đinh Trung Tụng...
245 |aGiáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam (tái bản,có chỉnh lý bổ sung)
260 |aH Tư pháp : |b2014
300 |a545tr. ; : |b27cm
520 |a Nội dung cuốn sách gồm 18 chương: chương 1- Tổng quan về luật tố tụng dân sự VN; 2- các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự;3. quan hệ pháp luật dân sự; 4- Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án; 5- Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự; 6. các biện pháp khẩn cấp tạm thời; 7.Thời hianj thời hiệu; 8 Xử lý các hành vi cản trở...; 9 Thủ tục sở thẩm bản án dân sự; 10. Thủ tục phúc thẩm dân sự; 11 Thủ tục xét lại bản án; 12 Những quy định chung về thủ tục giải quyết việc dân sự; 13. Thủ tục giải quyết các yêu cầu về dân sự; 14 Thủ tục giải quyết các yêu cầu về hôn nhân gia đình; 15. Thủ tục giải quyết việc dân sự khác;16 Ủy thác tư pháp trong tố tụng dân sự; 17. Ủy thác trong tố tụng dân sự; 18 Những quy định về thi hành án; 19 thủ tục về thi hành án dân sự
650 |adân sự
650 |aGiáo trình luật Tố tụng dân sự
852|aHVTP|bPhòng mượn|cA|j(250): PM38839-9088
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/giaotrinhluattotungdansuvietnam/giaotrinhluattotungdansuvietnam_001thumbimage.jpg
890|a251|b292|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM38839 Phòng mượn Sách giáo trình 2
2 PM38840 Phòng mượn Sách giáo trình 3 Hạn trả:22-12-2015
3 PM38841 Phòng mượn Sách giáo trình 4
4 PM38842 Phòng mượn Sách giáo trình 5 Hạn trả:01-02-2016
5 PM38843 Phòng mượn Sách giáo trình 6
6 PM38844 Phòng mượn Sách giáo trình 7
7 PM38845 Phòng mượn Sách giáo trình 8
8 PM38846 Phòng mượn Sách giáo trình 9
9 PM38847 Phòng mượn Sách giáo trình 10
10 PM38848 Phòng mượn Sách giáo trình 11
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 26